PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Compensa B.V.

 

Compensa B.V. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder lees je wat wij met de belangrijkste begrippen bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en e-mail adres of andere persoonlijke gegevens.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie. 

 

Van wie verwerkt Compensa B.V.  persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 

Cliënten;

Aansprakelijke wederpartij.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Compensa B.V.  

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

We hebben de gegevens nodig voor inhoudelijke behandeling en regeling van jouw schadeclaim. 

 

Hoe gaat Compensa B.V. met de gegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Compensa B.V. kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Bijvoorbeeld een medisch specialist. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Persoonsgegevens worden door Compensa B.V. niet verkocht of verhuurd. 

 

Welke regels gelden er voor Compensa B.V. bij de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de doeleinden die Compensa B.V. nastreeft houden wij ons aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:
De Algemene Verordening Persoonsgegevens, (de AVG)

De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

 

Kan ik zien welke gegevens Compensa B.V. van mij heeft vastgelegd?

Jazeker, je kunt een overzicht opvragen bij Compensa B.V.. Ook kun je een verzoek tot wijziging indienen of ons verzoeken je gegevens geheel te verwijderen.

 

Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Compensa B.V., neem dan contact op met onze Privacy Officer, Anoeska Everts, op telefoonnummer 030-7600790 of via e-mail privacyofficer@compensa.nl.

 

Wanneer wijzigingen doorvoeren in onze Privacyverklaring?

Deze verklaring wordt telkens geactualiseerd. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Waar nodig wordt deze Privacyverklaring hiermee natuurlijk in lijn gebracht.